خدمات پس از فروش (گارانتی)

1- رفع عیوب احتمالی سیستم پس از نصب و تحویل سیستم به مشتری با حضور در محل
2- ارتباط ارگانیک با مشتری در راستای مشتری مداری
3- تعویض قطعات معیوب احتمالی
4- اعزام نفرات فنی به محل نصب سیستم در صورت درخواست مشتری
5- صدور برگ گارانتی محصول
6- گارانتی محصول به مدت 2 تا 3 سال با شرایط مندرج در برگ گارانتی
7- خدمات فنی و پشتیبانی در دوره گارانتی و پس از دوره گارانتی
8- ایجاد خط صدای مشتری برای دسترسی بیشتر مشتری به شرکت

خدمات پس از فروش (گارانتی)