گوشه بند مفصلی

تومان

گوشه بند مفصلی آلومینیومی در سیستم های شیشه بالکنی که دارای زاویه هستند کاربرد دارد.

این قطعه در قسمت شیار مخصوص، داخل پروفیل کاسا قرار میگیرد و باعث چفت و ثابت شدن پروفیل در زوایا میگردد.

بدیهی است درصورت عدم بهره گیری از این قطعه، پروفیل کاسا در زوایا به مرور زمان به مشکل برخورده و بین دو طرف آن فاصله می افتد.

جنس این قطعه آلومینیومی است، زیرا درصورت آهنی بودن در گذر زمان زنگ زده و رنگ قرمز آن به روی پروفیل منتقل میشود.

ساخت ایران